Права людини

як аргумент

миру та прогресу.

( рекомендаційний покажчик )

Права людини – це визначальні засади правового статусу особи. Належать людині від народження,а тому є природними і невідчужуваними. Без цих прав людина не може існувати як повноцінна суспільна істота. Прав людини є необхідним елементом громадянського суспільства і правової держави. Саме поняття цих прав з’явилося в епоху буржуазної революції в Європі. Потім воно знайшло відображення у численних міжнародних актах.

- Загальна декларація прав людини1948,Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950; Міжнародний пакт про громадянські та політичні права1966;Міжнародний пакт про економічні,соціальні та культурні права 1966;

Конституціях кожної держави.

Права людини засновані на принципах свободи,рівності та справедливості й мають універсальний характер. Загальновизнаними в міжнародному праві фундаментальними права людини,зокрема,є :право на життя; право на незастосування до особи тортур,насилля або ін. жорстокого чи принижуючого людську гідність поводження або покарання;право на недоторканність приватного життя,особистої і сімейної таємниці,захист своєї честі і гідності,свободи совісті й віросповідання; право на суд. захист, правосуддя і пов’язані з ним ін.. процесуального права. Ці права дістають закріплення у конституціях.

За існуючою практикою ООН під порушенням прав людини як міжнародною проблемою розуміють не окремі факти відповідних порушень,а загальну правову ситуацію у державі,яка свідчить про ігнорування даною державою зобов’язань поважати права людини,масові та грубі порушення цих прав Боротьба з порушення цих прав людини є важливим напрямом міжнародного співробітництва. Вона має два аспекта:

-а) виховання поваги до прав людини і сприяння їх здійсненню;

-б) усунення грубих і масових порушень прав людини;

На забезпечення прав людини спрямовані також міжнародні процедури в рамках ООН та інших міжнародних організацій,міжнародних судійських органів. Ці процедури доповнюються діяльністю відповідних національних інституцій. В Україні до них,зокрема, належить Конституційний Суд, Уповноважений ВР України з прав людини,загальні та господарські суди.

(Юридична енциклопедія-В 6-ти томах-К.:Вид-во «УКР.енцик-педія ім..М.Бажана,2002.- т.4 Н –П ,с.710.-Права людини

Права,свободи та обов’язки людини і громадянина є основоположною частиною Конституції України. Система конституційних прав людини і громадянина становить основу всіх інших прав,які закріпляються нормами галузевого законодавства й за своїми «духом і буквою» мають відповідати положенням Конституції України.

«Права особи – це її соціальні можливості,детерміновані екомічними і культурними умовами життя суспільства і законодавчо закріплені державою. В них виражена та міра свободи,яка об’єктивно можлива для особистості на конкретно – історичному етапі розвитку.» ( Гончаренко, О.М. Права людини в Україні: Навч.посібник.-К.:Знання,2008.-207с. - Розд. 1 Загальна характеристика конституційних прав людини і громадянина в Україні ).

Література по темі «Права людини як аргумент миру та прогресу», що знаходиться в районній бібліотеці.

1.Юридична енциклопедія –В 6 –ти томах.-К.:Вид-во«Укр енциклопедія» ім..М.Бажана,2002 –т.4.Н-П.-С.710

2.Гончаренко,О.М.Права людини в Україні:навч. посібник.-К.: Знання, 2008.

3.Права человека: сборник универсальных и региональных международных документов.-М.:Изд-во Моск Уни-та,1990.

4.Организация Объединенных Наций: Краткий справочник.-4-е изд.,перабот.и доп.-М.: Международные отношения, 1985

5.Всеобщая декларация прав человека: Утвержденная и провозглашенная Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 года.- Ассоциация содействия ООН – СССР.

6.Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Застосування в Україні.- Офіційне видання. – К.:Кабінет Міністрів,2006.

7.Правознавство: Підручник..-2 –ге вид., доповн. - К.: Правова єдність, 2009

8.Право України :Юридичний журнал-К.:Видавничий Дім «Ін Юре», 2010 -№10.

2016 рік

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.